QUẢN LÝ HÓA ĐƠN


Đơn vị
v
Mã loại hóa đơn
v
Mẫu số
v
Ký hiệu
v
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
Xuất danh sách
   
Xuất Excel

Ngày xuất hóa đơn 
Số hóa đơn 
Mã số thuế 
Người/Đơn vị mua hàng 
Tổng tiền HD 
Loại tiền tệ 
Mã tra cứu 
Trạng thái 
 
  
 
No data to display