DANH SÁCH THU HỒI HÓA ĐƠN


Mã đơn vị/chi nhánh 
Mẫu số hóa đơn 
Ký hiệu hóa đơn 
Từ số 
Đến số 
Ngày áp dụng 
Lý do thu hồi 
No data to display
Thu hồi hóa đơn