DANH SÁCH MẪU HÓA ĐƠN

STT 
Loại hóa đơn 
Mã mẫu 
Mẫu số 
Ngày tạo mẫu 
Số quyết định 
Ngày quyết định 
Logo 
Chức năng 
No data to display
Thêm mới