LẬP HÓA ĐƠN THEO LÔ


Tên công ty:
v
Chọn loại hoá đơn:
v
Chọn mã mẫu:
v
Mẫu số hoá đơn:
v
Ký hiệu:
v
Chọn ngày hóa đơn:
v

Xuất hóa đơn
Nhập dữ liệu từ PM FAST